12 °C

Normes subsidiàries de planejament

Planejament definitivament aprovat

Correcció d’error material d’una contradicció existent entre les superfícies de la fitxa de la UE-1 de les NNSS de planejament del municipi d’Alaró (A.D. 28.07.2006)

Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació al canvi de qualificació d’un solar per passar d’equipament sanitari EQ-S01 a equipament sociocultural del municipi d’Alaró (A.D. 15.02.2008):

 

Estudis de detall

 

Planejament en revisió/tramitació: