Normes subsidiàries de planejament

Planejament definitivament aprovat:

Normes Subsidiàries de Planejament del municipi d’Alaró (A.D. 17.10.2003):

Correcció d’error material d’una contradicció existent entre les superfícies de la fitxa de la UE-1 de les NNSS de planejament del municipi d’Alaró (A.D. 28.07.2006):

Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació al canvi de qualificació d’un solar per passar d’equipament sanitari EQ-S01 a equipament sociocultural del municipi d’Alaró (A.D. 15.02.2008):

Estudis de detall

Planejament en revisió/tramitació: