Normes subsidiàries de planejament

Planejament definitivament aprovat:

Normes Subsidiàries de Planejament del municipi d’Alaró (A.D. 17.10.2003):


Correcció d’error material d’una contradicció existent entre les superfícies de la fitxa de la UE-1 de les NNSS de planejament del municipi d’Alaró (A.D. 28.07.2006):

Documentació


Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació al canvi de qualificació d’un solar per passar d’equipament sanitari EQ-S01 a equipament sociocultural del municipi d’Alaró (A.D. 15.02.2008):

Documentació


Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació a la modificació de la Unitat d’execució núm. 2 (C/ de Can Manyoles, zona antic Escorxador):

Documentació escrita

Plànols informació

Plànols ordenació
 

Estudis de detall

Planejament en revisió/tramitació:

MP Canvi de qualificació parcel·la anterior depuradora (pol. 3 parc. 306) i actual (pol.3 parc. 125)

MP C de Pere Rosselló i Oliver, Batle, cantonada amb C de Son Amengual